Historien om Åsbacka

Många medlemmar känner säkert till Åsbacka och har varit där. Åsbacka är en fastighet på Hallandsåsen som tidigare varit i föreningens ägo. Detta är historien om Åsbacka.

Gissningsvis skickades denna historia ut i samband med Åsbackas 20-års jubileum 1982. Stort tack till Lena Håkansson som skänkt förlagan till denna text till den nuvarande styrelsen.


Åsbacka omfattade från början endast det område som ingår mellan de stengärdesgårdar som går utmed lilla backstugan, lekvallen och höjden mellan Rosenvången och dammen. På området fanns endast de två backstugorna. Man bodde i den större stugan, medan den mindre anvätndes som förråd och/eller plats för höns och getter. Även inne i stora backstugans kök fanns ett foderbord för getter!

1916 (var det då som Elof gifte sig med Thelise???) utökades området till att omfatta nära tre tunnland (14 200 m²) och Torpet byggdes. När vi i mitten av 1960-talet bytte klädseln på Torpet kunde vi på en bjälke läsa: “ÄRINGSBYGGET 10/6 1916 Pingstafton Einar Larsson Avensbygget”.

Det var således här på detta underbara område som Elof och Thelise hade sitt hem. Elof, som var trädgårdsmästare, var mycket berömd för sina rosenodlingar. Folk kom långväga ifrån för att köpa hans rosor! Thelise var lärarinna, men hade innan dess bland annat gjort en pilgrimsfärd till Jerusalem och var en tid också över i Amerika, där hon var sekreterare i en Philadephiaförsamling i Chicago. Mer om Thelise kan du läsa i Frans G Bengtssons “Den lustgård jag minns”.

1962 stod en liten annons i en tidning om att ett torp var till salu. Ungdomarna i föreningen hade länge tryckt på om att föreningen borde köpa ett torp eller stuga. Och på en hel del ställen hade medlemmar varit och tittat på torp och hus som var till salu, men det var inte förrän de tittat på Åsbacka som de sa: “Det här ska vi ha!”

Pingstdagen 1962 samlades föreningens medlemmar på Åsbacka för att inspektera området. Den 3 juli beslutade så föreningen att inköpa Åsbacka för en summa av 17 600 kr. Men så mycket pengar ägde ej föreningen, utan var tvungen att bland annat låna av medlemmarna. Många av medlemmarna lånade föreningen mellan 100 och 1 000 kr räntefritt på 20 år!


Sen dess har följande hänt på Åsbacka:

1962 – Vi köpte ett större garage för 150 kr som forslades till Åsbacka och uppmonterades som förråd.

1964 – Förr i tiden och fram till nu har vatten för matlagning och tvätt tagits i bäcken. En brunn med 3,5 m djup grävdes.
Även flaggstången kom på plats detta år.

1965 – Den gamla sättugnen i Backstugan behölls av de gamla ägarna som minne av Åsbacka. En annan sättugn inköptes i Kullabygden och monterades i Backstugan. Men innan sättugnen monterades så hade Backstugan renoverats. Bröderna Karl Oskar och Thorild Svensson anlitades som experter och deras far, spelmannen Nils Svensson (i Långarödstrion) tillverkade dörrar och fönster, medan medlemmar utförde allt arbete. Bland annat lades mer än 10 000 stickor på taket.
Torpet fick sitt första avlopp inlagt.

1966 – FV’s vävkammare levererade mattor till köket, möbeltyg till möblerna i “salen” och gardintyg till rummen i Torpet. Den första midsommarfesten hölls i Backstugan.
En multrumanläggning installeras i Torpet och en ansökan om bidrag insändes till Allmänna Arvsfonden.

1967 – Vid uppgärande av en karta över området konstateras att området omfattar ytterligare 4 000 m². Att kärret (numera Töredammen) ingick i Åsbackas område hade hittills varit okänt.

1968 – Isoleringen av torpvinden blir klar, likaså toarummet.
Allmänna Arvsfonden meddelar avslag på vår begäran om bidrag.

1969 – En bastu bygges efter ritning av Karl Tefke.

1970 – En blomsteräng påbörjas söder om Backstugan, med ängsblomsterfrön från botaniska trädgården på Fredriksdal i Helsingborg.
En sänkbar pump inköpes och en skidbacke anlägges från Utsikten till Töredammen.

1971 – Lilla backstugan renoveras och omändras till lekstuga efter ritning av Eyre Wahlsten.
Föreningen tar ett lån på 15 000 kr och inköper “Banmästarhuset” (nuvarande Storstugan) från Ängelholm för 5 000 kr och en barack från Helsingborgs stad för 500 kr (nuvarande Vinkelstugan).

1972 – Baracken nedmonteras och transporteras till Åsbacka. Bertil Hedstigen gör upp en ritning till Vinkelstugan. Telefon anskaffas.

1973 – Årskort till Åsbacka införes. De båda lägenheterna i Vinkelstugan döpes till Elof och Thelise. Bertil Hedstigen gör upp förslag till kapprum och toarum i Storstugan.
Den 27 maj invigs Vinkelstugan. Första gäst blev en av föreningens äldsta medlemmar, Alfred Lundgren.
Väggarna till Storstugan restes, taket också klart.

1974 – En öppen spis monteras i Storstugan.

1975 – Åsbackas första gökotta med Kjell-Åke Hall anordnas. Beslutades sätta in nya fönster i Torpet.

1976 – Tllbygget till Storstugan blir klar.
Kulturnämnden i Helsingborg beviljar föreningen ett projektbidrag på 500 kr.
Två man från Nitro-Nobel i Västerås kom för att spränga bort innehållet i den blivande Töredammen. Det gick ej på grund av sten och närheten av hus.
Föreningens första ledarutbildning arrangeras på Åsbacka. Ansökan om 8 000 kr i bidrag insändes till Statens Naturvårdsverk för anläggning av en mindre idrottsanläggning.
På 4,5 dagar lyckades en skicklig grävmaskinist gräva ut Töredammen till en fast botten. Medlemmar och grannar hjälpte till att röja marken för fotbollsplaner kring dammen.

1977 – Träden som fällts kring Töredammen uppsågades till reglar och brädor. Kanske kunde det räcka till en vedbod?
Den 8 januari invigdes Töredammen med isdans. På sommaren pågick fiske av inplanterade foreller.
Pumpen monterades i brunnen och plastledningen från brunnen till de olika stugorna grävdes ned. För första gången fick vi rinnande kallt vatten i stugorna.
Vi överklagade Statens Naturvårdsverks avslag på vår ansökan och köpte 30 stolar till Storstugan.

1978 – Jord- och torvmassorna runt Töredamen jämnas ut, stubbarna borttages. En tvåkammarbrunn för torpets avlopp installeras och godkänns av Hälsovårdsnämnden. Skifferplattor läggs på torptaket.
Regeringen översänder Naturvårdsverkets motivering för sitt avslagsyrkande på vår ansökan, Vi svarar regeringen med att det borde vara föreningens verksamhet och inte föreningens namn som borde vara avgörande för ett eventuellt bidrag!
På ett möte i Koarp erhöll vi de första upplysningarna om en kommande Skåneled. Leden skulle bland annat gå intill Åsbackas ägor.
Vi erhåller en kopia på regeringens brev till Naturvårdsverket:
“Med hänsyn till vad som numera upplysts i ärendet bifaller regeringen besvären och visar, mend upphävandet av det överklagade beslutet, ärendet åter till Naturvårdsverket för ny behandling. På regeringens vägnar Anders Dahlgren”

1979 – Marken runt dammen planerad och sådd, 100 m dräneringsrör nedgrävda. En 10 m hög belysningsstolpe är rest och kabel är dragen från Backstugan.
Gårdsstyrelsen och Förtroenderådet ombildas till en sektion med namn Sektion Åsbacka. Sektionen ska vara ekonomiskt fristående.
Skåneleden invigs och vi har två utmärkta vandringsleder som går i två riktningar från Åsbacka mot Koarp respektive Björnamossa.
Naturreservatet Bölingen inhägnas för att kunna ha djur som håller efter vegetationen inom reservatet.
Vägen från Stavershultsvägen till vår brevlåda belades med oljegrus. En värmefläkt på 10 kW inköptes och säkringarna höjdes från 20 till 25 A.
Ett förslag väcktes om en reservfond för att trygga Åsbackas framtid vid eventuella svåra tider.

1980 – De första vandrarna på Skåneleden besöker Åsbacka för att få lite dricksvatten.
Det finns sju tjurar av Skotsk Höglandsboskap på Bölinge Naturreservat.
Det kom 2 000 kr från Naturvårdsverket som, efter regeringens påtryckning, ändrade sitt tidigare beslut.
Ett åsknedslag i stora granen resulterade i att gardinerna i lekstugan rycktes loss och ett mindre hål uppstod i papptaket.
Salen och lilla rummet i Torpet har renoverats. Isolering i tak somt gipsskivor i tak och väggar. Elledningarna lagda i rör och väggarna har erhållit nya tapeter.

1981 – Byggandet av en Vedbod mellan Torpet och Storstugan har påbörjats.
En minitraktor för transporter och gräsklippning har inköpts.
En holk för kattuggla och en holk för spillkråka har monterats på träd vid dammen. Tidigare om åren har i snitt tre holkar per år monteratsi terrängen runt Åsbacka, där hittills minst ett 40-tal fågelarter setts och/eller hörts.

1982 – Skifferplattor lades på taket till Vedboden som därmed blev klar.
Det 20-åriga amorterings- och räntefria lånet av medlemmar återbetalades respektive skänktes till Ture Wallins Fond för Åsbacka.
Sju råååålar och tio regnbågsforeller släpptes i Töredammen.
Mål, hörnflaggor och mittstänger monterades på andra planen som kan nyttjas även till tennis, minitennis, badminton mm. Två brännbollsracket har tillverkats.
Pingsthelgen 1982 samlades föreningens medlemmar och Åsbackas grannar för att fira de 20 år som Åsbacka varit i Folkdansens vänners ägo. På pingstafton anordnades orientering, skogsvandringar, visafton med Christer Lundh, dans mm. På pingstdagen tipspromenad, ett radioprogram om Einar på Fyren, grisgrillning samt en sammankomst med anledning av de 20 åren. Sen pågick dansen till fram på småtimmarna. Musik av Ronny & Reine med flera.

820522/Bw